पितृलाई खुशी पार्ने पितृस्तोत्र

वेदिक परम्परामा खुशी, सुख-शान्ती प्राप्त गर्न पितृको आशिर्वाद मिल्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख छ्। अनी मात्र जीवनमा सुख शान्ती मिल्दछ। त्यस्तै ज्योतिषशास्त्रमा पनि पितृ ऋणको वर्णन आउँदछ । पितृऋण भएकाहरुको जीवनमा दु:ख, निराशा बढी आउने हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तीहरुले पनी यो पितृस्तोत्र पाठ गर्न सक्नुहुनेछ।

पितृस्तोत्र
।।
अर्चितानाममूर्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम्।
नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्।।
इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा।
सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्।।
मन्वादीनां च नेतार : सूर्याचन्दमसोस्तथा। तान्
नमस्यामहं सर्वान् पितृनप्युदधावपि।।
नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय्वग्न्योर्नभसस्तथा।
द्यावापृथिवोव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलि
: ।।
देवर्षीणां जनितृंश्च सर्वलोकनमस्कृतान्। अक्षय्यस्य
सदा दातृन् नमस्येहं कृताञ्जलि: ।।
प्रजापते : कश्पाय सोमाय वरुणाय च।
योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि: ।।
नमो गणेभ्य: सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु। स्वयम्भुवे
नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे।।
सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा।
नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम्।।
अग्रिरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितृनहम्।
अग्रीषोममयं विश्वं यत एतदशेषत:।।
ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्रिमूर्तय :।
जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिण : ।।
तेभ्योखिलेभ्यो योगिभ्य : पितृभ्यो यतामनस :।
नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुज।।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *